Ta część skupia się na analizie fizycznej wody. Badanie tego typu jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykonywanych. Jest to też najprostsza metoda badania wody, ponieważ wszystkie wskaźniki mogą być zbadane za pomocą zmysłów. Dowiedz się, jakie parametry są brane pod uwagę.

Wskaźniki fizyczne:

  • Barwa

Barwa wody jest uzależniona od ilości zawieszonych lub rozpuszczalnych związków organicznych nadających wodzie kolor. Zmianę barwy mogą powodować nawet związki mineralne. Analizowaną barwę można podzielić na: rzeczywistą i pozorną. Rzeczywista to barwa spowodowana związkami rozpuszczalnymi, a pozorna związkami nierozpuszczalnymi. Osoby badające powinny zwracać szczególną uwagę na barwę rzeczywistą wody. Zabarwienie wody mierzone jest w mg Pt/dm3  – to tak zwana skala platynowa Hazena. Do najczęstszych przyczyn zabarwienia wody nalezą: obecność pierwiastków żelaza, zakwity. Może być też wywołana przez substancje przedostające się ze ściekami do wody.

  • Zapach

W analizie tego zjawiska najważniejsze są dwie wytyczne: rodzaj zapachu oraz jego intensywność. Te badania zależą od indywidualnych spostrzeżeń osoby analizującej wodę, nigdy nie można mówić o obiektywnym wyniku. Woda może być badana pod względem zapachu na zimno lub na gorąco. Zapach określany jest w pięciostopniowej skali. Z tego cyfra „0” oznacza brak zapachu, a cyfra „5” oznacza zapach bardzo intensywny. Wyróżniane są trzy podstawowe grupy opisujące przyczynę występowania woni. Pierwsza z grup dotyczy zapachu pochodzenia naturalnego organicznego przed fazą rozkładu. Ta grupa określana jest literą „R”. Zapachy gnilne oznaczane są literą „G”. Tutaj można wymienić: zapachy stęchlizny, czy pleśni. Ostatnią grupę stanowią zapachy pochodzenia nienaturalnego. Ich najczęstszą przyczyna jest obecność substancji nienaturalnie występujących w wodzie, na przykład: zapach chloru, czy benzyny. Nazwa tego typu zanieczyszczeń oznaczona jest literą „S” od słowa „specyficzne”. W rozporządzeniu woda o dopuszczalnej normie zapachu musi być podpisana słowem „akceptowalny”.

  • Mętność

Definicja na jednym z naukowych portali opisuje mętność, jako cechę wody, która określa jej zdolność pochłaniania i rozpraszania światła. Duża mętność wody może być spowodowana przez zawiesiny zawarte w cieczy lub cząstki koloidalne. Zjawiskiem odwrotnym do mętności wody jest jej przezroczystość. Mętność badana jest za pomocą mętnościomierza, specjalnego, profesjonalnego urządzenia. Następnie wynik porównywany jest z wyznaczonymi odgórnie wzorcami. Mętność wody w krajach zachodnich określana jest zazwyczaj w jednostkach NTU. W Polsce przyjęła się skala krzemionkowa i mętność zapisywana jest w jednostkach: mg/dm3 SiO2. Według Rozporządzenia Ministra mętność wody nie może przekraczać 1 mg/dm3 SiO2

Mimo że to podstawowa analiza daje wiele możliwości wstępnej interpretacji i oceny stanu wody. W części trzeciej zostanie omówiona analiza chemiczna wody.

Szczegółowe informacje dostępne na: https://www.klarsan.eu/analiza